ALGEMENE VOORWAARDEN DESIGNMEISJES

1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Designmeisjes is onderdeel van By Tess
  • Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Designmeisjes een overeenkomst aangaat of aan wie Designmeisjes een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Designmeisjes, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Designmeisjes verklaar de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en met de inhoud akkoord te gaan.

1.3 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Designmeisjes opgenomen wordt. Eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien Designmeisjes gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Designmeisjes om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat Designmeisjes de voorwaarden soepel toe past, geeft de opdrachtgever geen enkel recht.

1.5 Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

1.6 Designmeisjes behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

1.7 Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn Bijlage B en Bijlage C. Deze zijn specifiek, in aanvulling op het algemene deel van de algemene voorwaarden, van toepassing op hosting en domeinnamen.

2 Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgave door Designmeisjes zijn geheel vrijblijvend en blijven 28 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld.

2.2 Designmeisjes kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Designmeisjes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de aanvaarding Designmeisjes heeft bereikt, tenzij Designmeisjes de offerte reeds daarvoor of binnen 48 uur daarna heeft ingetrokken, in welk geval geen Overeenkomst ontstaat. Intrekking door Designmeisjes leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

2.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Designmeisjes zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7 De omvang van de verplichtingen van Designmeisjes wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Designmeisjes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Designmeisjes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Designmeisjes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designmeisjes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Designmeisjes zijn verstrekt, heeft Designmeisjes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Designmeisjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Designmeisjes is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Designmeisjes kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Designmeisjes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Indien door Designmeisjes of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 Indien Designmeisjes aan de opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.

3.8 Een door Designmeisjes opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.


4 Account

4.1. Indien zulks is overeengekomen (bijvoorbeeld bij hosting), zal Designmeisjes Opdrachtgever en/of Gebruikers een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren.

4.2 Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een Gebruiker plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Designmeisjes te melden zodat deze maatregelen kan nemen.


5 Levering en levertijd

5.1 De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Mocht Designmeisjes onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Designmeisjes alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Designmeisjes een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen

5.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Designmeisjes eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Designmeisjes. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Designmeisjes ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Designmeisjes over tot het voltooien van de volledige website. De nieuwe website wordt getest in de meest recente internetbrowsers en de eerst voorgaande versies van deze browsers. Op eerdere versies wordt niet getest.


6 Bedenktermijn

6.1 Tenzij uit de bestelling, de offerte en/of overige geldige delen van de Overeenkomst duidelijk het tegendeel blijkt, wordt Opdrachtgever geacht om toestemming te verlenen om de uitvoering van de Overeenkomst direct aan te vangen. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek (“BW”) en in artikel 7:46i BW bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand, die overigens alleen geldt voor consumenten, is dientengevolge niet van toepassing.

6.2  Indien een consument-Opdrachtgever en Designmeisjes uitdrukkelijk, en op afstand, zijn overeengekomen dat de dienstverlening niet direct na sluiting van de Overeenkomst zal aanvangen, heeft die consument-Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na sluiting van de Overeenkomst, of tot de overeengekomen datum waarop de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen indien dat eerder is dan 7 werkdagen na sluiting.


7 Prijzen en betaling

7.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

7.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Designmeisjes minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Designmeisjes gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Designmeisjes zal Opdrachtgever hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Indien Opdrachtgever als consument partij vormt bij de Overeenkomst, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt. De opzegging treedt in dat geval in werking één maand na het moment waarop deze door Designmeisjes is ontvangen. Indien Opdrachtgever niet als Consument handelt, bestaat deze bevoegdheid tot opzegging slechts indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 4% per jaar.

7.3 In het tarief van Designmeisjes is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

7.4 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het door Designmeisjes verschuldigde bedrag te voldoen. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, o.v.v. het factuurnummer. Designmeisjes houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

7.5 De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Designmeisjes stuurt hiertoe een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

7.5 Bij duurovereenkomsten is Designmeisjes bevoegd tot het verrichten van automatische incasso. Indien Opdrachtgever een automatische incasso storneert terwijl deze wel verschuldigd was, of automatische incasso in het geheel beëindigt, is Designmeisjes gerechtigd een administratieve vergoeding van €7,50 in rekening te brengen.

7.6 In genoemde gevallen behoudt Designmeisjes zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Designmeisjes een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

7.8 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Designmeisjes heeft voldaan.

7.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Designmeisjes en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Designmeisjes onmiddellijk opeisbaar.


8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Designmeisjes of diens licentiegevers.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere Materialen van Designmeisjes niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

8.3 Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

8.4 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen welke buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Designmeisjes. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 euro per inbreuk makende handeling en 10.000 euro per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan Designmeisjes, onverminderd het recht van Designmeisjes om schade geleden door de inbreuk vergoed te krijgen of om andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Designmeisjes Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

8.5 Designmeisjes behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


9 Geheimhouding

9. 1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.9.2 Designmeisjes zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Designmeisjes, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Designmeisjes daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel


10 Beëindiging overeenkomst

10.1 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Designmeisjes en de opdrachtgever kent een looptijd van 1 jaar en dient vooruit te worden betaald. Na het verstrijken van de looptijd wordt de onderhoudsovereenkomst niet verlengd, tenzij door de opdrachtgever anders aangegeven. 2 Maanden voor het aflopen van de overeenkomst zal de opdrachtgever worden herinnerd aan de naderende einddatum.

10.2 Iedere Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de termijn genoemd op de Designmeisjes Website, het bestelformulier of de offerte. Indien geen termijn is genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering van de betreffende Dienst. Tenzij het aanbod of de offerte anders bepaalt, wordt een Duurovereenkomst bij het uitblijven van een Schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Indien Opdrachtgever een consument is, wordt een duurovereenkomst na het verstrijken van de eerste contractstermijn automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarna een opzegtermijn van één maand zal gelden.

10.3 Designmeisjes kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Designmeisjes gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Vorderingen van Designmeisjes zijn dan direct opeisbaar.

10.4 Designmeisjes heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. Vorderingen van Designmeisjes zijn dan direct opeisbaar.

10.5 Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Designmeisjes begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd. Indien de opdrachtgever een opdracht met toestemming van Designmeisjes annuleert, terwijl Designmeisjes al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Designmeisjes te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

10.6 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Designmeisjes gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Overeenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Opdrachtgever in Designmeisjes systemen opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Designmeisjes is daarbij niet verplicht Opdrachtgever uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Opdrachtgever wel om een kopie vragen.


11 Overmacht

11.1 Designmeisjes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Designmeisjes kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Designmeisjes tot aan dat moment te voldoen. Designmeisjes is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Designmeisjes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Designmeisjes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Designmeisjes of van derden daaronder begrepen. Designmeisjes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Designmeisjes zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht vallen tevens storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten buiten de macht van Designmeisjes en contractuele tekortkomingen van partijen van wie Designmeisjes bij het verlenen van haar diensten afhankelijk is.


12 Aansprakelijkheid

12.1 Designmeisjes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Designmeisjes in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever.

12.2 Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade of schade als gevolg van overmacht is Designmeisjes in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Designmeisjes of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.3 Voor zover Designmeisjes bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, Designmeisjes weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Designmeisjes op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Designmeisjes of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Designmeisjes

12.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Designmeisjes slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Designmeisjes meldt.

12.5 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Designmeisjes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12.6 Designmeisjes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12.7 De opdrachtgever dient Designmeisjes terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Designmeisjes geleden schade.

12.8 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Designmeisjes jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Designmeisjes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


13 Klachten

13.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Designmeisjes waarna Designmeisjes deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Designmeisjes binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

13.2 Klachten schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


14 Overig

14.1 Designmeisjes zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Designmeisjes.

14.2 Wanneer Designmeisjes bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

14.4 Designmeisjes is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


15 Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen Designmeisjes en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: https://www.designmeisjes.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Bijlage B. Hostingdiensten
Artikel B.1. Toepassingsgebied

B.1.1. Deze bijlage is van toepassing op Shared Server Hosting en Dedicated Server Hosting. Deze module is tevens van toepassing op maatwerk hostingoplossingen, maar alleen indien en voor zover de maatwerk Hostingovereenkomst hier niet van afwijkt.

Artikel B.2. Hostingovereenkomst

B.2.1. Een standaard Hostingovereenkomst komt tot stand (1) wanneer Contractant het daartoe bestemde elektronische bestelproces op de E-Business Solutions Website volledig heeft doorlopen en op de knop “bestelling afronden”, althans een knop met woorden van gelijke strekking, heeft gedrukt, of (2) wanneer een papieren contract – dat doorgaans automatisch is gegenereerd op basis van een invulformulier – getekend is door Contractant en ontvangen door E-Business Solutions/ Madoo. Designmeisjes handelt hierin alleen als mediator en is niet betrokken bij de contracten.

B.2.2. Een maatwerk Hostingovereenkomst komt tot stand op de wijze beschreven in artikel A.3 ().

B.2.3. De Hostingovereenkomst bestaat uit de Module Algemeen en de onderhavige Module Hostingdiensten van de Algemene Voorwaarden, alsmede uit de Dienstomschrijving op de Madoo Website (standaard) of de Schriftelijke offerte/contract (maatwerk), die de Hostingdiensten nader omschrijft. Indien een SLA is overeengekomen, maakt deze eveneens deel uit van de Hostingovereenkomst.

B.2.4. Na totstandkoming van de standaard Hostingovereenkomst, stuurt Designmeisjes aan Contractant daarvan bevestiging per e-mail, waarin de toepasselijke Dienstomschrijving en (een directe link naar) deze toepasselijke Algemene Voorwaarden ter referentie zijn opgenomen.

B.2.5. Waar in deze module verder van ‘de Overeenkomst’ wordt gesproken, wordt steeds de Hostingovereenkomst bedoeld, en met ‘de Diensten’ de Hostingdiensten, tenzij anders aangegeven.

Artikel B.3. Rangorde documenten

B.3.1. Indien een SLA wordt overeengekomen, maakt de SLA onderdeel uit van de Hostingovereenkomst tussen Contractant en Designmeisjes. De rangorde bij strijdigheden tussen de verschillende documenten die samen de complete Hostingovereenkomst inhouden, is als volgt:

het geldende en ondertekende bestelformulier of maatwerkcontract;
de Algemene Voorwaarden;
de SLA, en
de Dienstomschrijving

B.3.2. Bij het toepassen van deze rangorde dient in verstande te worden gehouden dat de SLA veelal een specifieke uitwerking vormt van hetgeen in de overige documenten is bepaald. Strijdigheid zal derhalve niet snel moeten worden aangenomen, maar pas als de tekst van de SLA in redelijkheid niet in overeenstemming met de in rangorde hogere bepalingen kan worden uitgelegd. In dat geval zal strijdige gedeelte in de SLA worden geacht nietig te zijn en zal artikel A.20.3 gelden.

Artikel B.4. Gedragsregels

B.4.1. Het is Contractant verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen te publiceren die:

smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn,
kinderpornografie of bestialiteit betreffen, inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten of portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan Contractant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie (spam) bevatten, of
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten, (anderszins) in strijd zijn met het Nederlands recht of de rechten van Designmeisjes of die van derden.

B.4.2. Buiten bovenstaande specifieke gedragsregels, is het Contractant in algemene zin verboden om de Diensten zodanig te gebruiken dat daarmee de rechten van derden en/of Designmeisjes worden geschonden.

B.4.3. Contractant onthoudt zich ervan overige Contractanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de hardware en/of software van Designmeisjes. In het geval van Shared Server Hosting betekent dit dat Contractant geen taken/processen mag uitvoeren die een buitengewone belasting veroorzaken op de computersystemen van Designmeisjes. Bij Dedicated Server Hosting is Contractant vrij om het systeem naar eigen wensen en goeddunken te belasten.

B.4.4. Contractant wordt geacht om zijn contact- en factuurgegevens up to date te houden via het Account of een andere door Designmeisjes aangegeven procedure. Eventuele nadelige of schadelijke gevolgen van het niet up to date houden van deze gegevens zijn volledig voor rekening van Contractant.

B.4.5. Contractant wordt geacht zijn gebruik van de Hostingdiensten zelf te beveiligen waar zulks noodzakelijk is in het kader van het gebruik dat Contractant van de Hostingdiensten maakt. Indien Contractant de Hostingdiensten bijvoorbeeld gebruikt om een webwinkel te runnen, dient Contractant zelf maatregelen (zoals SSL-beveiliging) te nemen zodat bankgegevens en andere persoonsgegevens van bezoekers van de webwinkel veilig zijn. Sommige van dergelijke maatregelen, zoals SSL-beveiliging, zijn via Designmeisjes af te nemen, maar Contractant blijft steeds zelf verantwoordelijk om daartoe een overeenkomst af te sluiten.

B.4.6. Contractant is verplicht om alle door hem geïnstalleerde software zelf veilig en actueel te houden. Bij schending van deze plicht zal Contractant gehouden zijn om de resulterende schade aan Designmeisjes te vergoeden, inclusief de kosten (volgens het uurtarief) die Designmeisjes heeft gemaakt bij het nemen van maatregelen om schade te voorkomen.

Artikel B.5. Maatregelen

B.5.1. Indien Designmeisjes een vermoeden krijgt dat de gedragsregels uit artikel B.4 worden overtreden, is Designmeisjes gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om vast te stellen of het vermoeden juist is en indien dat zo is om aan de overtreding een einde te maken. Designmeisjes zal Contractant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken bij de te nemen maatregelen.

B.5.2. Indien een derde Designmeisjes erop wijst dat Contractant de gedragsregels schendt , op welke wijze dan ook, zal Designmeisjes voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen zo spoedig mogelijk Contractant informeren en hem verzoeken binnen een redelijke termijn de schending te beëindigen of aan de derde gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Contractant geen van beiden doet binnen een redelijke termijn is Designmeisjes gerechtigd de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. In afwijking op het voorgaande is Contractant gerechtigd tot het nemen van maatregelen voordat zij Contractant heeft geïnformeerd indien op voorhand redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de te nemen maatregelen terecht zullen zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk.

B.5.3. Designmeisjes is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Contractant af te geven aan een derde met een dergelijke juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid voldoende aannemelijk is. Voorts is Designmeisjes gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

B.5.4. Designmeisjes is nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel B.6. Aansprakelijkheid Contractant

B.6.1. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Contractant of het door Contractant niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Contractant.

Artikel B.7. Licentie

B.7.1. Contractant verstrekt hierbij Designmeisjes een licentie om alle door Contractant aan de systemen van Designmeisjes aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Designmeisjes geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Designmeisjes.

Artikel B.8. Privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging

B.8.1. Eventuele maatregelen op grond van artikel B.5 () uitgezonderd, neemt Designmeisjes geen kennis van de inhoud en aard van de Materialen die Contractant met gebruikmaking van de Hostingdiensten openbaart of verwerkt, althans niet op actieve wijze.

B.8.2. Indien en voor zover communicatie tussen de voor de Hostingdiensten gebruikte computersystemen van Designmeisjes en (systemen van) derden in redelijkheid als vertrouwelijk dient te worden opgevat, zal Designmeisjes deze vertrouwelijkheid respecteren. In het geval van e-mailhosting, zal de inhoud van e-mailberichten steeds als vertrouwelijk worden opgevat.

B.8.3. Designmeisjes maakt gebruik van actuele en binnen de industrie als adequaat te boek staande beveiligingsmethoden teneinde het risico op onbevoegde toegang, diefstal, misbruik en verlies van de systemen en daarop opgeslagen gegevens te minimaliseren.

Artikel B.9. Backup

B.9.1. Designmeisjes maakt standaard backups van haar systemen, inclusief de daarop opgeslagen gegevens van Contractant, om schade bij calamiteiten te voorkomen en/of beperken. Dit maken van backups en het gebruik daarvan is geen garantie dat gegevens van Contractant steeds, en ook na calamiteiten, beschikbaar zullen zijn.

B.9.2. Waar wordt gesproken van een “backup”, wordt in beginsel bedoeld de hele set van aanwezige gegevens op een bepaald moment en niet de individuele bestanden. Een hele mailbox zoals die op het moment van het maken van de backup was, kan bijvoorbeeld worden teruggeplaatst op de server, maar individuele e-mails worden door Designmeisjes normaliter niet uit de backups teruggehaald. Welke gegevens de backups precies wel en niet bevatten is afhankelijk van de soort Hostingdienst en de toepasselijke SLA.

B.9.3. Alle bestanden van Contractant, inclusief enige gemaakte backups, kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Contractant om zelf tijdig zijn gegevens veilig te stellen met behulp van de ftp/email server. Na het einde van de Overeenkomst zal dit niet meer mogelijk zijn.

Artikel B.10. Vrijwaring

B.10.1. Contractant vrijwaart Designmeisjes van alle juridische claims met betrekking tot het gebruik dat Contractant van de Diensten maakt, de door Contractant opgeslagen gegevens, gepubliceerde website(s) en dergelijke.

Artikel B.11. Beschikbaarheid van de Diensten en systemen

B.11.1. Voor zover de Diensten (mede) geleverd worden via systemen en/of netwerken van Designmeisjes, zal Designmeisjes zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.

B.11.2. Designmeisjes biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid Uptime tenzij uitdrukkelijk anders is aangeduid in de offerte, of in een toepasselijke SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

B.11.3. Designmeisjes zal zich inspannen om te zorgen dat Contractant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Designmeisjes. Designmeisjes kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Designmeisjes zal zich inspannen om Contractant te informeren over voorwaarden die niet door Designmeisjes zelf zijn gesteld maar die voor Contractant belangrijk zijn.

B.11.4. Indien naar het oordeel van Designmeisjes een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Designmeisjes of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Designmeisjes gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, inclusief maatregelen die Downtime zouden kunnen veroorzaken, onverlet artikel B.11.1.

B.11.5. Designmeisjes heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Designmeisjes zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren of andere in de Overeenkomst bepaalde tijdstippen te laten plaatsvinden en zich inspannen om Contractant tijdig op de hoogte stellen van enige geplande buitengebruikstelling. Designmeisjes is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.

B.11.6. Designmeisjes heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Designmeisjes zich inspannen om Contractant daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Contractanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Contractant van een bepaalde aanpassing af te zien. Designmeisjes is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

Artikel B.12. Opslag- en Datalimiet

B.12.1. Designmeisjes kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Contractant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Contractant zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Dienstomschrijving de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt.

B.12.2. Mocht Contractant de geldende limieten toch overschrijden, dan kan Designmeisjes, bij gebreke van een regeling in de Dienstomschrijving en na verzending van tenminste één waarschuwingsbericht aan Contractant betreffende de overschrijding, ervoor kiezen om Contractant achteraf een extra bedrag per overschreden data-eenheid (bijv. MB of GB) in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen. Bij gebreke van een toepasselijk bedrag, is Designmeisjes bevoegd om ad hoc een redelijk en proportioneel bedrag vast te stellen, dat strookt met de overige prijzen van Designmeisjes en binnen de markt niet buitenproportioneel is.

B.12.3. In een geval als genoemd in D.6.2, kan Designmeisjes er tevens voor kiezen om de Overeenkomst om te zetten naar een pakket met hogere limieten, mits zulks voor Contractant voordeliger zou zijn dan de prijs per data-eenheid. De gewijzigde overeenkomst zal dan gelden vanaf de eerste dag van de maand waarin de overschrijding plaatsvond, tot de einddatum van de oorspronkelijke Overeenkomst. De stilzwijgende verlenging als vermeld in art. A.2.1 zal gelden voor het nieuwe pakket.

B.12.4. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Bijlage C. Domeinnaamregistratie
Artikel C.1. Toepassingsgebied

C.1.1. Deze bijlage is van toepassing op de Dienst Domeinnaamregistratie, oftewel het registreren van één of meerdere domeinnamen ten behoeve van Contractant bij een Registry (zoals SIDN).

Artikel C.2. Domeinnaamovereenkomst

C.2.1. De Domeinnaamovereenkomst komt tot stand (1) wanneer Contractant het daartoe bestemde elektronische bestelproces op de Madoo Website volledig heeft doorlopen en op de knop “bestelling afronden”, althans een knop met woorden van gelijke strekking, heeft gedrukt, of (2) wanneer een papieren contract – dat doorgaans automatisch is gegenereerd op basis van een invulformulier – getekend geretourneerd wordt.

C.2.2. Een maatwerk Domeinnaamovereenkomst komt tot stand op de wijze beschreven in artikel A.3.

C.2.3. De Domeinnaamovereenkomst bestaat uit de Module Algemeen en de onderhavige Module Domeinnaamregistratie van de Algemene Voorwaarden, alsmede uit de Dienstomschrijving op de Designmeisjes Website.

C.2.4. Na totstandkoming van de Domeinnaamovereenkomst, stuurt Designmeisjes aan Contractant daarvan bevestiging per e-mail, waarin de toepasselijke Dienstomschrijving en (een directe link naar) deze toepasselijke Algemene Voorwaarden ter referentie zijn opgenomen.

C.2.5. Waar in deze module verder van ‘de Overeenkomst’ wordt gesproken, wordt steeds de Domeinnaamovereenkomst bedoeld, tenzij anders aangegeven.

Artikel C.3. Bemiddeling; geen garantie

C.3.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Registries, waaronder de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Designmeisjes vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

C.3.2. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Contractant kan uit het bericht van Designmeisjes waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.

C.3.3. Designmeisjes is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Contractant van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat Designmeisjes de aanvraag naar de Registry heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Designmeisjes.

Artikel C.4. Voorwaarden voor registratie

C.4.1. Contractant dient zich te conformeren aan de regels die Registries stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en mag de domeinnaam niet gebruiken om de Nederlandse wet te overtreden of om inbreuk te maken op de gedragsregels uit artikel B.4.

C.4.2. De voorwaarden voor de Registries waarbij Madoo domeinnamen kan registreren voor Contractant zijn te raadplegen via https://www.internettoday.nl/voorwaardenregistry. Contractant wordt geacht kennis te hebben genomen van de laatst geldende versie van deze voorwaarden en zich daar te allen tijde aan te houden.

C.4.3. Bij registratie wordt niet actief gecontroleerd of door Contractant aan de toepasselijke voorwaarden van de Registry is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de geldende voorwaarden.

C.4.4. Contractant vrijwaart en houdt Designmeisjes schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam namens of door Contractant in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel C.5. Betalingsvoorwaarden

C.5.1. Iedere domeinnaam wordt volledig vooruitbetaald voor de (minimum)termijn die in de Overeenkomst is bepaald.

C.5.2. Indien Designmeisjes zich heeft gekweten van haar taak om de overeengekomen domeinnaam/-namen aan te melden bij de Registry, kan Contractant nimmer aanspraak maken op restitutie van enig voor de registratie vooruitbetaald bedrag, ook niet indien Contractant om wat voor reden dan ook de Overeenkomst voortijdig heeft opgezegd of ontbonden en ook niet indien Designmeisjes als gevolg van een maatregel bedoeld in artikel C.6 () hieronder de domeinnaam zelf heeft verkregen of opgezegd.

C.5.3. Designmeisjes zal Contractant waarschuwen wanneer betaling voor verlenging van de registratie noodzakelijk is of wordt en niet via automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden. Indien de vooruitbetaling niet tijdig geschiedt, rust op Designmeisjes geen plicht om de registratie te verlengen.

Artikel C.6. Maatregelen

C.6.1. Designmeisjes heeft het recht om alle domeinnamen die zij voor Contractant heeft geregistreerd ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Contractant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst – hier wordt niet alleen de Domeinnaamovereenkomst bedoeld, maar alle soorten Overeenkomst – zulks echter uitsluitend voor de duur dat Contractant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling. Voor het opnieuw toegankelijk maken van de domeinnamen na deze opschorting kan maximaal €100,– per domeinnaam worden gerekend.

C.6.2. Indien Contractant in strijd heeft gehandeld met artikel C.4 (), heeft Contractant geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Contractant worden onttrokken.

Artikel C.7. Verbergen van (persoons)gegevens uit Whois

C.7.1. Onder bijzondere omstandigheden en op verzoek van Designmeisjes ten behoeve van Contractant, kan de (Nederlandse) Registry (SIDN) bepaalde gegevens afschermen uit Whois. Indien Contractant van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij een verzoek daartoe bij Designmeisjes in te dienen. Designmeisjes zal dit verzoek vervolgens doorsturen naar de Registry.

C.7.2. Voor minderjarigen, onder curatele of onder mentor gestelden moet de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek tekenen.

C.7.3. Ook een verzoek om kennisneming (inzage), verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens van Contractant door de Registry kan Contractant indienen bij E-Business Solutions, die ervoor zal zorgen dat het verzoek wordt doorgegeven aan de Registry.

Artikel C.8. Registratie op naam van Designmeisjes

C.8.1. Designmeisjes kan ook op verzoek van Contractant een domeinnaam op eigen naam van Designmeisjes registreren, maar uitsluitend indien Contractant daarom verzoekt en alvorens tot registratie over te gaan zal Designmeisjes eerst uitleg verschaffen over de gevolgen van het op naam van Designmeisjes registreren van de domeinnaam.

C.8.2. Indien Designmeisjes een domeinnaam op eigen naam heeft geregistreerd ten behoeve van Contractant, zal Designmeisjes medewerking verlenen aan verzoeken van Contractant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.